Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 215.

Article

A. Ghafar, Mohd. Najib (2007) Perbezaan antara pengetahuan dan amalan konsep KBSM di kalangan guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 99-118. ISSN 1394-1801

Aris, Baharuddin and Omar, Abdul Hafidz and Mohd. Yassin, Siti Fatimah (2006) Strategi pembelajaran projek pembangunan produk multimedia kreatif secara kolaboratif. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 11 . pp. 24-35. ISSN 1394-1801

Arshad, Mohd. Yusof and Tang, Cheow Soh (1999) Kefahaman mengenai konsep bahan pepejal, cecair dan gas. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 5 (1). pp. 45-55. ISSN 1394-1801

Buntat, Yahya and Ahamad, Lailinanita (2012) Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru-guru teknikal di sekolah menengah teknik dari perspektif guru. Journal of Technical, Vocational & Engineering Education, 6 . pp. 44-58. ISSN 2231-7376

Che Noh, Mohd. Aderi and Abdul Razak, Khadijah and Kasim, Ahmad Yunus (2015) Islamic Education based on quran and sunna during Prophet Muhammad’s era and its relationship with teenagers’ moral formation. Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 1 (2). pp. 93-101. ISSN 2289-960X

Daud, Zaiton and Noordin, Shaharom (2008) Status penglibatan pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik dalam aktiviti kerja amali fizik. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 44-57. ISSN 1394-1801

Daud, Zaiton and Noordin, Shaharom (2008) Status penglibatan pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik dalam aktiviti kerja amali fizik. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 44-57. ISSN 1394-1801

Djajadi, Muhammad and Sumintono, Bambang and Mislan, Nora (2012) Usaha guru fisika dalam mengembangkan profesionalnya: studi kasus di Kota Makasar. Jurnal Pengajaran MIPA, 17 (2). pp. 226-237. ISSN 1412-0917

Hamdan, Abdul Rahim and Musa, Nor Hidayah (2008) Kesediaan pelajar tingkatan empat mempelajari mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Jurnal Teknologi (48E). pp. 99-113. ISSN 0127-9696

Hashim, Azmil and Tamuri, Ab. Halim and Jemali, Misnan (2013) Latar belakang guru tahfiz dan amalan kaedah pengajaran tahfiz al-Quran di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 1 (1). pp. 28-39. ISSN 2289-3016

Hussin, Ishanuddin and Buntat, Yahya (2007) Kajian kes: amalan belajar semasa kelas persediaan (waktu prep) bagi pelajar asrama sekolah menengah teknik Ipoh. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik & Vokasional Malaysia, 1 (1). pp. 1-16. ISSN 1985-6652

Hussin, Norliza and Rasul, Mohamad Sattar and Abd. Rauf, Roseamnah (2013) Penggunaan laman web sebagai transformasi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 1 (2). pp. 58-73. ISSN 2289-3016

Ishak, Tuah and Mohamed, Mohini (2010) Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMJ): suatu isu berulang. Jurnal Teknologi (Sains sosial), 53 . pp. 95-106. ISSN 0127-9696 (Print); 2180-3722 (Electronic)

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2013) Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education, 5 (1). pp. 41-60. ISSN 1985-6326

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2015) Perbezaan kualiti guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan berdasarkan jantina. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 3 (2). pp. 1-13. ISSN 2289-3016

Jasmi, Kamarul Azmi and Abdullah, Mohd. Nasri and Mohsin, Mohd. Azman (2014) Classroom management practice by Excellent Islamic Education Teacher at Secondary School. Global Journal of Guidance and Counselling, 4 (1). pp. 1-5. ISSN 2301-2609

Jasmi, Kamarul Azmi and Ahmad Zawawi, Nurliyana and Md. Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2015) Students and school learning environment motivate success of Excellent Islamic Education Teachers (EIET). Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU),, 1 (2). pp. 83-92. ISSN 2289-960X

Jasmi, Kamarul Azmi and Ilias, Mohd. Faeez and Tamuri, Ab. Halim and Mohd. Hamzah, Mohd. Izham (2011) Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education , 3 (1). pp. 59-74. ISSN 1985-6326

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim and Mohd. Hamzah, Mohd. Izham (2010) Faktor pentadbir dan pengetua dalam kecemerlangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam dan guru di sekolah menengah : satu kajian kes. Journal of Islamic and Arabic Education, 2 (1). pp. 13-20. ISSN 1985-6326

Kamrin, Sarimah and Noordin, Shaharom (2008) Tahap penguasaan kemahiran berfikir kritis pelajar sains tingkatan empat. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 13 . pp. 58-72. ISSN 1394-1801

Makhsin, Mardzelah and Ilias, Mohamad Fadhli and Che Noh, Mohd. Aderi (2014) Amalan hisbah kendiri dalam Pendidikan Islam: kajian terhadap murid-murid sekolah menengah di Kedah. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 2 (1). pp. 25-37. ISSN 2289-3016

Makhsin, Mardzelah and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi and Ilias, Mohamad Fadhli (2012) Hisbah pembelajaran kendiri dalam Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education , 4 (1). pp. 35-50. ISSN 1985-6326

Mamat, Mohd. Anuar (2015) Teknik soal-jawab dalam pengajaran Imam Abū Ḥanīfah (m.150h/767m): suatu analisis terhadap kitab al-‘Alim wa al-Muta‘allim. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 3 (2). pp. 1-12. ISSN 2289-3016

Mat Teh, Kamarul Shukri and Embi, Mohamed Amin and Nik Yusoff, Nik Mohd. Rahimi and Mahamod , Zamri (2010) Hubungan tahap motivasi dengan strategi pembelajaran bahasa arab dalam kalangan pelajar Sekolah menengah agama Terengganu. Jurnal Teknologi (Sains Sosial), 52 . 57-67 . ISSN 0127-9696 (Print); 2180-3722 (Electronic)

Mat Zain, Noor Izzuddin and Wan Abdullah, Wan Ali Akbar and Mohd. Zhaffar, Nursafra (2015) i-Eco: inovasi simulasi dalam pembelajaran dan pengajaran ibadah Tingkatan 4. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 3 (2). pp. 1-6. ISSN 2289-3016

Mohamed Yusoff, Ahmad Fkrudin and Hamzah, Mohd. Isa and Wan Hamat, Wan Norina (2014) Pembangunan perisian pengajaran dan pembelajaran multimedia interaktif pengurusan jenazah politeknik Malaysia. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 2 (2). pp. 11-25. ISSN 2289-3016

Mohd. Atan, Rohana and Noardin, Shaharom (2007) Hubungan antara sikap dengan pencapaian pelajar tingkatan empat dalam tajuk daya. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 50-60. ISSN 1394-1801

Mohd. Atan, Rohana and Noordin, Shaharom (2007) Hubungan antara sikap dengan pencapaian pelajar tingkatan empat dalam tajuk daya. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 50-60. ISSN 1394-1801

Mohd. Pisol, Mohd. Izzuddin and Hashim, Azmil and Abd. Ghani, Kamarulzaman (2015) Kesediaan guru dalam pengajaran model tasmik Program J-Qaf. Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 1 (1). pp. 1-13. ISSN 2289-960X

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Talib, Nor Hayati Fatmi and Tamuri, Ab. Halim and Talib, Ahmad Tarmizi (2011) Masjid menjana pembentukan belia rabbani. Malaysian Journal of Youth Studies, 5 . pp. 127-142. ISSN 2229-8738

Mokhtar, Sarimah and Mohd. Jailani, Mohd. Kashfi and Tamuri , Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi and Abdul Ghani, Kamarulzaman (2011) Differential item functioning of teaching practices in Islamic Education instrument (TPIED). Journal of Islamic and Arabic Education , 3 (2). pp. 53-66. ISSN 1985-6326

Mustapha, Ramlee and Ajip, Abu and Buntat, Yahaya (2008) Kepuasan bekerja guru mata pelajaran vokasional. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik & Vokasional Malaysia, 2 (1). pp. 7-16. ISSN 1985-6652

Noordin, Shaharom (1998) Pengajaran bermodul di sekolah menengah : perubahan konsep para pelajar tingkatan empat dalam pembelajaran mata pelajaran fizik. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 4 (1). pp. 64-77. ISSN 1394-1801

Phang, Fatin Aliah and Tahir, Nor Athirah (2011) Kemahiran proses sains dalam kalangan mahasiswa pendidikan sains di UTM. Journal of Science and Mathematics Educational, 3 . pp. 123-133. ISSN 2231-7368

Ramlie, Habibah @ Artini and Hussin, Zaharah (2014) Profesionalisme perguruan Pendidikan Islam berasaskan riadhah ruhiyyah: satu analisa keperluan. The Online Journal of Islamic Education (O-jIE), 2 (1). pp. 7-24. ISSN 2289-3016

Sabilan, Sapie and Ishak, Mohamad Fuad and Mohamed Lip, Suhana and Rashed, Zetty Nurzuliana and Kusut, Rekkeman and Sulaiman, Suziana Hanini and Mohni, Siti Nga’ishah Mohni (2015) Tahap kesesuaian matlamat dan hasil pembelajaran Kursus Praktikum (Latihan Mengajar) kendalian Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) menurut persepsi guru-guru pelatih: satu tinjauan awal. Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 1 (1). pp. 118-128. ISSN 2289-960X

Saud, Muhammad Sukri and Lee, Ming Foong (2007) Kaitan tahap kognitif visual pelajar pendidikan kejuruteraan dengan pencapaian lukisan kejuruteraan di sekolah teknik. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 15-25. ISSN 1394-1801

Selamat, Kandar and Buntat, Yahya and Rajuddin, Mohd Rashid (2007) Perlaksanaan mata pelajaran vokasional (MPV) di sekolah menengah harian: teori dan amalan. Jurnal Persatuan Pendidikan Teknik & Vokasional Malaysia, 1 (1). pp. 17-21. ISSN 1985-6652

Sopian, Anuar and Ahmad, Salmah and Abu Bakar, Kaseh (2013) Penguasaan dan permasalahan pelajar terhadap pengajian ilmu Balaghah: satu tinjauan awal. ISLAMIYYAT, 35 (1). pp. 93-101. ISSN 0216-5636

Sulaiman, Faridah (2006) "Kerja projek" matematik tambahan : ke arah pentaksiran matematik yang holistik. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 11 . pp. 10-23. ISSN 1394-1801

Sumintono, Bambang (2013) Sekolah unggulan: pendekatan pengembangan kapasitas sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 2 (1). pp. 1-19. ISSN 2252-3057

Sumintono, Bambang and Ibrahim, Mohd Ali and Phang, Fatin Aliah (2010) Pengajaran sains dengan praktikum laboratorium: perspektif dari guru-guru sains SMPN di Kota Cimahi. Jurnal Pengajaran MIPA, 15 (2). pp. 120-127. ISSN 1412-0917

Sumintono, Bambang and Mislan, Nora and Said, Hamdan (2012) School committee: an implementation of school based management policy at school level in Indonesia. Journal Cendekia, 4 (1). pp. 1-22. ISSN 2087-4049

Sumintono, Bambang and Nora, Mislan and Lokman, Mohd. Tahir and Hamdan, Sahid (2012) Devolving authority: public secondary schools’ perception and response to school-based management policy in Indonesia. Journal of Educational Research and Policy, 4 (1). pp. 1-40. ISSN 2231-7376

Sumintono, Bambang and Said, Hamdan and Mislan, Nora (2012) Constraints and improvement : a case study of the Indonesia’s international standard school in improving its capacity building. Journal of Education and Learning (EduLearn), 6 (1). pp. 22-31. ISSN 2089-9823 (Print) ; 2302-9277 (Online)

Sumintono, Bambang and Subekti, Nanang Bagus and Mislan, Nora and Said, Hamdan and Mohd. Tahir, Lokman (2013) In search of the excellent school: a case study of an Indonesian International Standard School in improving its capacity building. The Asia-Pacific Education Researcher . pp. 1-12. ISSN 2243-7908

Sumintono, Bambang and Wibowo, Setiawan Agung and Mislan, Nora and Tiawa, Dayang (2012) Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran: survey pada guru-guru sains SMP di Indonesia. Journal pengajaran MIPA, 17 (1). pp. 122-131. ISSN 1412-0917

Taib, Mohd. Radzi and Abdullah, Zuraidah and Mat Ail, Nik Mustafa and Yahya, Mohd. Razi and Mat Jusoh, Norhesham (2013) Clinical supervision of teaching Mara Junior Science College (MJSC) in northern zone of Malaysia. Northern Zone of Malaysia Procedia - Social and Behavioral Sciences . pp. 1-6.

Tamuri, Ab Halim and Ismail, Muhamad Faiz and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Komponen asas untuk latihan Guru Pendidikan Islam [basic components for Islamic Education Teacher training]. Global Journal al-Thaqafah, 2 (2). pp. 53-63. ISSN 2232-0474

Tamuri, Ab. Halim (2015) Standardization of Islamic education excellence in the world. Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 1 (2). pp. 109-120. ISSN 2289-960X

Tamuri, Ab. Halim and Ajuhary, Mohamad Khairul Azman (2010) Amalan pengajaran guru Pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep mu‘allim. Journal of Islamic and Arabic Education , 2 (1). pp. 43-56. ISSN 1985-6326

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Wei, May Lin and Muhamad, Zurhana (2006) Hubungan antara tingkah laku keibubapaan dengan penghargaan kendiri di kalangan remaja. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 11 . pp. 36-45. ISSN 1394-1801

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Boon, Yusof and Abd Ghaffar, Mohammed Najib (2009) Relationship between self concepts and personality and students' academic performance in selected secondary schools. European Journal of Social Sciences, 11 (2). ISSN 1450-2267

Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Ismail, Mazeni (2010) Stress dalam kalangan guru sekolah menengah di empat buah negeri di Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 25 . pp. 103-136. ISSN 2180-3463

Yahaya, Noordin and Yahaya, Azizi and Ramli, Jamaludin and Hashim, Shahrin and Zakariya, Zurihanmi (2010) The effects of extrinsic motivational factors in learning among students in secondary school in Negeri Sembilan. Intemational Journal of Psychological Studies, 2 (1). pp. 128-136. ISSN 1918-7211 (Print) ; 1918-722X (Electronic)

Yahaya, Noordin and Yahaya , Azizi and Ramli, Jamaludin and Hashim, Shahrin and Zakariya, Zurihanmi (2010) The effects of various modes of school formality culture and student learning style with secondary school students academic’s achievements. Intemational Journal of Psychological Studies, 2 (1). pp. 96-106. ISSN 1918-7211 (Print); 1918-722X (Electronic)

Book Section

Abd. Kadir, Hamdan and Tan, Bee Tin and Abd. Rani, Ummi Habibah (2008) Hubungan tingkah laku asertif dengan pendekatan penyelesaian konflik di kalangan guru : satu kajian kes di Sekolah Menengah Foon Yew, Johor Bahru. In: Asertif. Penerbit UTM , Johor, pp. 85-100. ISBN 978-983-52-0700-6

Abdul Ghafar, Mohd. Najib and Hassan, Zainudin and M. Yusop, Maisura (2008) Iklim organisasi dan hubungannya dengan gelagat kewarganegaraan organisasi di kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah. In: Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 104-119. ISBN 978-983-52-0524-8

Abdul Kadir, Andikaswia (2013) Pengajaran berkesan penggunaan wazanboard dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab. In: Melindungi Masa Instruksional Kembali Kepada yang Asas: Pemimpin Instruksional-Guru Mengajar dan Murid Belajar. Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya, pp. 149-157.

Abdul Razak, Khadijah and Dzakaria, Mohamad Zaid (2015) Penghayatan sifat da’i dalam kalangan guru Pendidikan Islam. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 71-92. ISBN 978-967-10160-55-70

Awang, Zubaidah (2003) Potential of reading aloud for elementary school education in Malaysia. In: English Language Teaching and Literacy: Research and Reflections. Universiti Putra Malaysia Press.

Hasan, Hafiza Aini and Habil, Hadina (2008) Teaching discussion skills for muet speaking examination : a comparison of two approaches. In: Insights into Second Language Teaching and Learning. Penerbit UTM, Johor, pp. 23-29. ISBN 978-983-52-0516-3

Hashim, Shahrin and Azizi, Nurul Ezzati and Abdul Razak, Syazwani (2007) Gaya pembelajaran dan kaedah pengajaran dengan pencapaian pengajian kejuruteraan awam di sekolah menengah teknik. In: Isu-Isu Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 38-62. ISBN 978-983-52-0519-4

Hassan, Zainudin and Abdul Ghaffar, Mohd. Najib and Omar, Jamilah and Mohd. Yusof, Sanitah (2008) Pengaplikasian kemahiran berfikir dalam pengajaran kemahiran hidup bersepadu (ekonomi rumah tangga) di sekolah menengah. In: Isu-Isu Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 90-103. ISBN 978-983-52-0524-8

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim Membudayakan profesionalisme guru Pendidikan Islam yang cemerlang. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Bangi, Selangor, pp. 1-20. ISBN 978-967-10160-8-4

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Fatmi Talib, Nor Hayati (2015) Pengimarahan surau dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 55-70. ISBN 978-967-10160-55-70

Saud, Muhammad Sukri and Buntat, Yahya and Hamzah, Hazmah (2007) Faktor mempengaruhi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu elektif sains pertanian. In: Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Penerbit UTM , Johor, pp. 33-50. ISBN 978-983-52-0530-9

Sumintono, Bambang and Mislan, Nora and Hushin, Hassan (2012) Too difficult to reach: a case study of the implementation of teaching-learning English in Indonesia's international standard schools. In: Educational Issues, Research and Policies. RMC - UTM Press, Skudai, Johor Bahru, pp. 1-18.

Yahaya, Noordin and Yahaya, Azizi and Abdul Karim, Shareeza (2008) Gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar di Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik. In: Permasalahan Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah. Penerbit UTM , Johor, pp. 1-35. ISBN 978-983-52-0533-0

Monograph

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Basiron, Bushrah and Mustari, Mohd. Ismail and Ismail , Norzubaidha and Moktar, Syahida Fadilla and Pareng , Zalina and Osman, Masnizah and Ismail, Muhamad Faiz (2013) Penggunaan bilik operasi Pendidikan Islam di sekolah menengah. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru.

Muhammad, Azhar and Abdullah, Abdul Hafiz and Basiron, Bushrah and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Noor, Sulaiman Shakib (2005) The mastery of religious based secondary school student on the education of arabic rhetoric. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

A. Aziz, Zabedah and Umar, Irfan Naufal (2013) Persepsi pelajar terhadap amalan pengajaran dan keperluan pembelajaran ilmu tajwid al-Quran di sekolah menengah: Taksiran keperluan. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Abang, Faridah and Zakaria, Gamal Abdul Nasir (2013) Keberkesanan pengajaran tauhid melalui aplikasi multimedia. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Abd. Rahman, Noor Atiqah and Tamuri, Ab. Halim and Ibrahim, Ismail and Othman, Mohd. Yusof and Dakir, Jawiah and Halim, Lilia and Stapa, Zakaria and Abu Bakar, Ibrahim and Ismail, Ahmad Munawar and Idris, Abrar and Taijo, Shamsul Shah and Yahya, Shamsul Azhar and Ismail @ Ibrahim, Siti Maheran (2011) Tahap pengaruh persekitaran sosial dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di Malaysia. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Abd. Rahman, Suhaimi (2013) Faktor sosial dalam pembentukan akhlak pelajar sekolah menengah. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Abdul Aziz, Nor Aishah and Abd. Hamid, Mohd. Zolkifli and Baharin, Nur ‘Ain and Saliyan, Ismail (2012) Profesionalisme pendidik: ke arah membentuk peribadi rabbani yang unggul. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Abdul Samat, Suhaidah and Abdullah, Sofian and Abd. Ghani, Kamarulzaman (2010) Persepsi pengajaran dan pembelajaran balaghah (retorik Arab) berbantukan komputer dalam kalangan pelajar tingkatan empat kelas aliran agama daerah hilir Perak: satu tinjauan. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Abdul Sattai, Surina Akmal (2010) Pembelajaran zakat dalam Pendidikan Islam sekolah menengah. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Abdul Wahid, Fatin Nabilah and Abdul Razak, Rafiza (2013) Analisis reka bentuk perisian multimedia pengajaran dan pembelajaran qiraat warsh an nafi (digital qiraat). In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Abdullah, Norsiah and Zakaria, Gamal Abdul Nasir (2013) Penggunaan komputer melalui perisian Microsoft Power Point dalam pengajaran taharah. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Abu Bakar, Ahmad Tarmizi and Tamuri, Ab. Halim (2013) Guru pendidikan Islam (GPI) sebagai pendidik dan daie sepanjang zaman: satu analisis. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Abu Samah, Norazrena and Md. Salleh, Shaharuddin (2009) Pembangunan laman web matematik berasaskan sembilan aspek pengajaran Gagne bagi tajuk kebarangkalian i dan ii. In: Seminar Kebangsaan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Guru (JPPG) 2009, 22-24 December 2009, Impiana Casuarina, Ipoh.

Abu Samah, Norazrena and Yahaya, Noraffandy and Bilal Ali, Mohamad (2011) Personalized learning website for fractions. In: 2nd International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and E-Learning (IC4E 2011), 7-9 January 2016, Mumbai, India.

Ahmad, Samjan and Mohd. Said, Rafedah (2012) Menghafal asas konkrit perkembangan kognitif. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Ali, Rosnah and Hussin, Zaharah and Sira, Saedahj and Sapar, Ahmad Arifin (2012) Penerokaan kualiti penampilan diri dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Alias, Nur Aini Md. and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi (2013) Pembelajaran berasaskan masalah bagi subjek Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Awang @ Mohd. Ramli, Salwa and Tamuri, Ab. Halim (2013) Aplikasi teori behaviorisme dalam pengajaran dan pembelajaran amali solat. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Buntat, Yahya (2012) Development of sustainable agriculture subjects in secondary academic schools: a confirmatory factor analysis (CFA) approach. In: International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering (ICAFBE 2012), 11-13 May 2012, Guangzhou, China.

Daud, Damanhuri and Che Noh, Mohd. Aderi (2013) Amalan dan pendekatan kaedah pengajaran guru Pendidikan Islam dalam bidang Tilawah al-Quran. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Daud, Zainora and Pangilun, Shaharuddin and Umar, Azizi and Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Hayati and Zakaria, Rohana and Mohd. Nawi, Mohd. Aliff (2012) Keberkesanan amalan pengajaran tri-kurikulum di Maahad Tahfiz kerajaan negeri: satu kajian awalan. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Hashim, Azmil and Jemali, Misnan and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi (2013) Hubungan antara teknik pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. In: Seminar Pertama Pendidikan dan Penyelidikan Islam [SePPIM'13], 17-18 September 2013, The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization.

Hashim, Azmil and Tamuri, Ab. Halim and Jemali, Misnan and Che Noh, Che Aderii (2015) Hubungan antara strategi dalam gaya pembelajaran tahfiz dan pencapaian hafazan pelajar. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Hashim, Norkhairiah and Nasir Zakaria, Gamal Abdul (2013) Meningkatkan penguasaan dan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam melalui teknik permainan, Memory Aid ’The Link’ dan Jadual Minda. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Ilias, Mohd Faeez and Jasmi, Kamarul Azmi (2011) Faktor serta pendorong yang mempengaruhi kepenggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran guru-guru Pendidikan Islam. In: Seminar Islam Nusantara Peringkat ASEAN, 25 - 27 October 2011, De Baron Resort, Pekan Kuah, Pulau Langkawi. (Unpublished)

Ilias, Mohd. Faeez and Jasmi, Kamarul Azmi (2011) Peranan Pendidikan Islam dalam Pembangunan Modal Insan Kelas Pertama. In: Persidangan Kebangsaan Sains Sosial, 20 - 21 April 2011, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) . (Unpublished)

Ilias, Mohd. Faeez and Jasmi, Kamarul Azmi (2011) Persediaan Ppengetahuan dan Kemahiran dalam Mengatasi Fenomena Tekno Fobia dan Tekno Stress Guru-guru Pendidikan Islam. In: Seminar Kebangsaan Silang Budaya, 24 - 25 May 2011, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) . (Unpublished)

Ismail, Ashraf and Tamuri, Ab. Halim and Abd. Ghani, Kamarulzaman and Hassan, Nurul Hudaa (2013) Amalan pengajaran dan pembelajaran tahfiz al-Quran. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Ismail, Muhamad Faiz and Tamuri, Ab. Halim and Jasmi, Kamarul Azmi (2012) Pengaruh elemen Islam liberal terhadap aqidah pelajar sekolah menengah kebangsaan: satu tinjauan awal. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Ismail, Saharia and Amin, Jasmi and Mohamad, Mohd. Hisham (2012) Kaitan amalan pengajaran guru Pendidikan Islam terhadap pegangan nilai akhlak pelajar. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Ismail, Sarimah and Chia, Peggie and Hamzah, Rohana (2012) Komponen penyeliaan pengajaran dan pembelajaran guru-guru teknikal di Malaysia. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, 7-9 Oktober 2012, Johor Bahru, Malaysia.

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2012) Efikasi kendiri: satu keperluan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2012) Guru Pendidikan Islam sebagai murabbi: satu keperluan dalam mendepani remaja Islam abad 21. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2011) Konsep tarbiyah nabawiyyah: satu keperluan dalam mendepani keruntuhan akhlak di kalangan remaja Muslim. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Jaafar, Noornajihan and Tamuri, Ab. Halim (2013) Peranan iklim sekolah dalam pembentukan guru Pendidikan Islam sebagai murabbi. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Jaafar @ Mustapha, Mohd. Musnizam and Tamuri, Ab. Halim and Ya, Rohizan (2012) Konsep berilmu di kalangan guru Pendidikan Islam satu keperluan dalam membangunkan modal insan. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Jasmi, Kamarul Azmi (2011) Pendidikan Islam: Cabaran di Alaf Baru. In: Seminar Pendidikan Islam, 30 Oktober 2011, Madrasah Idrisiah, Kuala Kangsar . (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Abd. Rahman, Kamaluddin and Muhammad, Azhar and Mustari, Mohd. Ismail and Ismail, Muhamad Faiz and Razali, Rahmah and Mohamed, Shamsiah (2012) Pembinaan hubungan baik antara guru dengan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Ilias, Mohd. Faeez (2011) Penggunaan masjid dan persekitaran sekolah dalam amalan pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia. In: Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa, 25 April 2011, IAIN Ar-Raniry, Banda Acheh, Indonesia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Judin, Noor Fazillah and Muhammad, Azhar and Mustari, Mohd. Ismail and Ismail, Muhamad Faiz (2012) Integrasi Pengajaran Guru Pendidikan Islam dengan Kehidupan Akademik. In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Meraji, Mohd. Hendra and Nawawi, Noor Fadhlina (2012) Beberapa hari permulaan dalam bilik darjah (Starting the first day of teaching and learning in the classroom). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) , 8-9 Mac 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd Hanafiah, Nur Syazwani and Tamuri, Ab. Halim and Mohd Hamzah, Mohd Izham (2011) Faktor motivasi intrinsik dalam kecemerlangan guru cemerlang Pendidikan Islam dan guru di sekolah menengah : satu kajian kes. In: 2nd International Conference On Islamic Education (ICIED 2011), 19-21 December 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Naim, Siti Hanim and Muhamad, Hilman (2012) Kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam (Assessment of teaching and learning in Islamic education). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]) , 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru .

Jasmi, Kamarul Azmi and Talip, Osmawadi and Ilias, Mohd. Faeez (2012) Strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam berpusatkan pelajar (Teaching strategies and student-centered learning in Islamic education). In: Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012]), 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor Bahru.

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab Halim and Mohd Hamzah, Mohd. Izham (2009) Keperibadian Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) Sekolah Menengah kepada Allah S.W.T.: Satu Kajian Kes. In: The 7th World Conference on Muslim Education, 21 – 23hb. Disember 2009, Blue Wave Hotel, Shah Alam Selangor. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Guru Cemerlang dalam Sekolah Berkesan. In: Seminar Pendidikan Kebangsaan Halatuju dan Masa Depan Pendidikan Negara , 22-23 Ogos 2007, Auditorium Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. (Unpublished)

Kasim, Noor Zaly Moktar and Mohd. Nasir, Zulhazmi and Mohd. Amin, Jasmi and Abdul Razak, Khadijah (2010) Penggunaan ICT dalam P&P Pendidikan Islam di era globalisasi: impak dan cabarannya. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Loman, Othman (2013) Tuntutan mempelajari kaedah pengajaran Tilawah al-Quran ke atas guru Pendidikan Islam melalui Kaedah Iqra’. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Lubis, Maimun Aqsha and Daud, Md.i Yusoff and Mohd. Nazmi, Muhammad Afham (2013) Analisa tahap kefahaman dan kesediaan bakal guru terhadap pengajaran elemen pendidikan seks dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohamad, Ahmad Marzuki and Azahar, Zairus Norsiah (2012) Komuniti pembelajaran profesional : satu kajian kes terhadap pelaksanaannya di Sekolah-Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA). In: Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam, 25-26 Januari 2012, Johor Bahru, Malaysia.

Mohamed, Zainab Che and Hashim, Azmil and Jemali, Misnan and Kasim, Ahmad Yunus (2013) Penggunaan bahan bantu mengajar (BBM) dalam pengajaran dan pembelajaran kelas khas kemahiran al-Quran. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohammad Zuki, Siti Azaharah and Hashim, Azmil (2013) Kaedah pengajaran dan pembelajaran Ilmu Qiraat Sab’ah melalui Program Kelas Khas Kemahiran Membaca dan Menghafaz al-Quran (KKQ). In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohd. Aini, Marshitah and Che Noh, Mohd. Aderi and Tamuri, Ab. Halim (2013) Mengenali punca kemerosotan minat pelajar terhadap pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Talib, Nor Hayati Fatmi and Tamuri, Ab. Halim and Abdul Ghani, Kamarulzaman (2015) Persepsi pelajar terhadap fungsi surau sekolah sebagai pusat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan. In: International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mohd. Shafie, Bani Hidayat and Tamuri, Ab. Halim and Abdul Ghani, Kamarulzaman and Fatmi Talib, Nor Hayati (2012) Persepsi pelajar terhadap fungsi surau sekolah di sekolah menengah kebangsaan. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Mohd. Sharif, Mohd. Saifun Aznin and Tamuri, Ab. Halim and Hamzah, Mohd. Isa and Muhammad, Mior and Mohd. Saali, Saiful Nizan (2013) Inovasi pengajaran dan pembelajaran hadith melalui kaedah cerita dan cerpen. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Mokhtar, Sarimah and Tamuri, Ab. Halim and Mohd. Jailani, Mohd. Kashfi and Che Noh, Mohd. Aderi (2012) Kajian pengaruh amalan guru Pendidikan Islam terhadap penghayatan akhlak pelajar sekolah menengah. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Muhamad, Nurul Asiah Fasehah and Hamzah, Mohd. Isa and Tamuri, Ab. Halim and Talib, Nor Hayati Fatmi (2013) Kepentingan kepercayaan epistemologi Islam di kalangan guru Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Muhamed, Ahmad Zaidi Shah (2011) Amalan pengajaran & pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) dalam pengajaran Tilawah al-Quran. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Muhasip, Mazhair Shahroz and Hashim, Azmil and Jemali, Misnan (2012) Strategi pengajaran dan pembelajaran tarannum al-Quran dalam Kelas Khas Kemahiran al-Quran. In: International Conference on Research in Islamic and Arabic Language Education 2012, 1st-2nd June 2012, Elaf Kinda Hotel Mecca, Saudi Arabia.

Norrulhisam, Nurul Atiqah and Abdul Razak, Khadijah (2013) Impak pelaksanaan kaedah pengajaran sirah berasaskan multimedia terhadap minat pelajar. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Patahol Wasli, Mohamad Muhidin and Hussin, Zaharah (2013) Integrasi rancangan televisyen realiti Islamik dalam pedagogi pengajaran Pendidikan Islam: satu tinjauan awal. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Phang, Fatin Aliah and Abu, Mohd. Salleh and Bilal Ali, Mohamad and Salleh, Salmiza (2012) Faktor penyumbang kepada kemerosotan penyertaan pelajar dalam aliran sains: satu analisis sorotan tesis. In: Seminar Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, 7 - 9 October 2012, The Zon Regency, Johor Bahru, Johor.

Phang, Fatin Aliah and Salleh, Noor Izyan (2012) Pengajaran free-body diagram (FBD) dalam menyelesaikan masalah tajuk daya tingkatan empat. In: Seminar Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, 7 - 9 October 2012, The Zon Regency, Johor Bahru, Johor.

Sa'adon, Salina (2013) Hubungan antara penguasaan pembacaan al-Quran dalam kalangan pelajar sekolah menengah dengan kaedah pengajaran guru Pendidikan Islam. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Safar, Ajmain and Ruskam, Aminuddin and Muhammad, Ahmad Marzuki and Ismail, Idris (2013) Kurikulum akhlak dalam melahirkan saintis Muslim beretika: tinjauan di Malaysia. In: Seminar on Science, & Technology 2013, 1st Oktober 2013 , Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Safar, Ajmain @Jimaain and Tamuri, Ab. Halim (2011) Tahap penghayatan akhlak dalam kalangan pelajar sekolah menurut pentaksiran rakan sebaya. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor .

Safar, Jimain @ Jimaain and Tamuri, Ab. Halim and Che Noh, Mohd. Aderi and Abdul Raof, Abdul Halim (2013) Profil akhlak pelajar sekolah menengah menurut pentaksiran rakan sebaya. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Said, Samsiah and Abdul Razak, Khadijah and Tamuri, Ab. Halim (2010) Perkara asas fardu ain: satu penilaian semula. In: Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Said, Siti Faizah and Suhid, Asmawati (2013) Program j-QAF dan pelaksanaannya di Malaysia. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Saili, Jahidih and Hashim, Azmil (2013) Pengetahuan Pedagogikal Kandungan (PPK) pengajaran Tajwid al-Quran dalam kalangan guru KKQ di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. In: 3rd, International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Salim, Nor Asma (2013) Isu-isu penguasaan bacaan al-Qur’an dalam kalangan pelajar sekolah menengah. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Shariffudin, Rio Sumarni and Lee, Ming Foong and Othman, Widad (2006) E-engineering drawing (EED) - a web based system for teaching and learning engineering drawing for upper secondary schools. In: 6th Annual SEAAIR Conference : Transforming Higher Education for the Knowledge Society, 5 - 7th Sept. 2006, Awana Porto Malai Resort, Langkawi, Malaysia.

Sidek, Latipah and Mamat, Akmariah and Mohd. Yusop, Noraziah and Tamuri, Ab. Halim (2010) ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) guru-guru Pendidikan Islam (GPI). In: 1stInternational Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Sow, Lee Sun and Tasir, Zaidatun and Harun, Jamalludin (2007) Penghasilan modul pembelajaran berasaskan teori beban kognitif untuk subjek teknologi maklumat dan komunikasi. In: International Malaysian Educational Technology Convention 2007, 2 - 5 th November 2007, Sofiel Palm Resort, Johor Bahru.

Sumintono, Bambang and Mislan, Nora Struggling to improve: a case study of the Indonesia’s international standard school in improving its capacity building. In: Conference on Policy Research on Child Education in Indonesia, 17 November 2011, Hotel Arya Duta, Karawaci, Tangerang, Jakarta, Indonesia. (Unpublished)

Tajuddin, Jalaluddin and Tamuri, Ab. Halim (2010) Kaedah berkesan pengajaran dan pembelajaran adab dan akhlak Islamiah: satu perbincangan. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Nur Hanani and Zain, Noor Izzuddin and Ahmad Mustafa, Hani Meryleina (2011) Penguasaan pengetahuan teknologikal pedagogical kandungan dalam pengajaran ibadah Pendidikan Islam. In: 2nd International Conference On Islamic Education 2011, 19th - 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi- Putrajaya, Selangor.

Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Nur Hanani and Zain, Noor Izzuddin and Ahmad Mustafa, Hani Meryleina (2011) Penguasaan pengetahuan teknologikal pedagogikal kandungan dalam pengajaran ibadah Pendidikan Islam. In: Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011 , Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Tamuri, Ab. Halim and Hussin, Nur Hanani and Zain, Noor Izzuddin and Ahmad Mustafa, Hani Meryleina (2011) Penilaian pelajar-pelajar pelaksanaan Pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah di Malaysia. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Tamuri, Ab. Halim and Ibrahim, Ismail and Othman, Mohd. Yusof and Dakir, Jawiah and Halim, Lilia and Stapa, Zakaria and Abu Bakar, Ibrahim and Ismail, Ahmad Munawar and Idris, Abrar and Tarjo, Shamsul Shah and Yahya, Shamsul Azhar and Ismail @ Ibrahim, Siti Maheran and Abd. Rahman, Noor Atiqah (2011) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah menengah: kajian tahap pengetahuan Islam dan penghayatan akhlak. In: 2nd Internation Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor .

Tamuri, Ab. Halim and Ibrahim, Ismail and Othman, Mohd. Yusof and Dakir, Jawiah and Halim, Lilia and Stapa, Zakaria and Abu Bakar, Ibrahim and Ismail, Ahmad Munawar and Idris, Abrar and Tarjo, Shamsul Shah and Yahya, Shamsul Azhar and Ismail @ Ibrahim, Siti Maheran and Abd. Rahman, Noor Atiqah (2011) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah menengah: kajian tahap pengetahuan Islam dan penghayatan akhlak. In: 2nd International Conference on Islamic Education 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Tee, Sean Sean and Bakar, Md. Nor (2005) An investigation of fraction sense among Form One students : a qualitative study. In: International Qualitative Convention (3rd., Johor Bahru : 2005), 2005, Johor Bahru. (Unpublished)

Temyati, Zawawi and Abdul Razak, Khadijah and Suyurno, S. Salahudin (2011) Falsafah Pendidikan Islam melahirkan insan berakhlak. In: 2nd International Conference on Islamic Education 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Tengku Othman, Tengku Norhayati and Abdul Razak, Khadijah (2010) Konsep guru cemerlang menurut perspektif Islam. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Wan Abdullah, Wan Ali Akbar and Mohd. Zhaffar, Nursafra (2011) Aplikasi kaedah inkuiri dalam pembelajaran aqidah: kepercayaan kepada Rasul. In: 2nd International Conference on Islamic Educatioan 2011, 19th – 21st, December, 2011, Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya, Selangor.

Wan Embong, Wan Hassan and Mohd Noor, Sulaiman Shakib and Haron, Zulkiflee and Ripin, Mohd Nasir (2013) Penggunaan BBM dalam pendidikan akidah: kajian kes guru cemerlang pendidikan Islam. In: Seminar on Science, Islam & Technolgy, 2013, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ya, Rohizan and Tamuri, Ab. Halim and Mohamad, Mohd. Hisham and Jaafar @ Mustapha, Mohd. Musnizam and Abd. Rahim, Khairul Najah (2012) Inovasi BBM Pendidikan Islam berasaskan ‘muka buku’. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Yaakub, Mohd. Hairil and Wan Hassan, Wan Zulkifli (2013) Peranan falsafah Pendidikan Islam dalam membina insan yang berakhlak. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Yeo, Kee Jiar (2008) Program Degree++: Pengurusan Disiplin Pelajar. In: Kursus Degree++, 10 Ogos 2008, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Yeo, Kee Jiar (2012) Mathematical thinking and physics achievement of secondary school students. In: Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2012, 7-9 Oktober 2012, Johor, Malaysia.

Yusoff, Sakri and Tamuri, Ab. Halim (2010) Hubungan minat dengan kebolehan membaca al-Quran bertarannum dan bertajwid. In: 1st International Conference on Islamic Education 2010 (ICIED2010), 29th September 2010 to 1st Disember 2010, Holiday Villa Hotel & Suites Subang, Malaysia.

Zainal, Nor Amin Sayani and Mustari, Mohd. Ismail (2012) Penerapan metode dakwah di dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam dan luar bilik darjah. In: International Seminar on Teacher and Islamic Education [SEAPPI2012], 8-9 March 2012, Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor.

Zakaria, Zainab (2013) Pelaksanaan role model dalam kalangan guru Pendidikan Islam menurut perspektif al-Qur’an dan as-Sunnah. In: 3rd. International Conference on Islamic Education 2013 [ICIED2013]), 6 - 7 April 2013, EPF Institute, Kajang, Selangor, Malaysia.

Book

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohd. Pisol, Mohd. Izzuddin (2015) Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam cabaran zaman. Persatuan Intelek Muslim Malaysia, Bangi, Selangor. ISBN 978-967-10160-8-4

Jasmi, Kamarul Azmi and Tamuri, Ab. Halim (2007) Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran & Pembelajaran (Islamic Education: Teaching and Learning Methods). Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 978–983–52–0448–7

Thesis

A. Karim, A. Razak (2012) Isolasi (pengasingan diri) dalam kalangan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ab. Rahman, Nurul Hidayah (2009) A prototype to evaluate information security awareness level for teacher and student in secondary school. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computer Science and Information Systems.

Abas, Hasfarina (2012) Tahap, amalan dan masalah pengurusan bilik darjah guru-guru Sekolah Menengah daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Ghani, Faizah (2007) Pola keperluan penyeliaan guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di Sekolah Menengah Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abd. Rahman, Azilah (2010) Hubungan antara personaliti dan gaya pengajaran guru dengan pencapaian matematik PMR satu kajian di sekolah menengah daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Latib, Azlan (2011) Employment core abilities skills among trainees with physical disabilities in special vocational institutions. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdul Rahim, Azita (2012) Beban tugas guru sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abdulah, Rosnah (2012) Perlaksanaan program latihan dalam perkhidmatan (School Based) di Sekolah-sekolah Rendah Zon Gemencheh. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Roslina (2009) Kajian terhadap penggunaan perisian dan perkakasan multimedia di kalangan guru dalam P & P di sekolah menengah zon Skudai. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Abu Bakar, Zahurul Haq (2013) Pengurusan kokurikulum di tiga buah sekolah menengah daerah Kota Tinggi. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Adilah Adni, Noor Diyana (2012) Pemikiran algebra melalui pembelajaran kolaboratif atas talian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ahmad, Adnan (2012) The practice of vocational teaching method in automotive practical work in vocational secondary school teachers. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Badli, Mohd. Asyraf (2013) Factors affecting motivation in learning english among students in SMK Lepar Utara. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Dason, Azila (2012) Stres dalam kalangan guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) sekolah menengah di Negeri Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Gan, Swee Eng (2013) Tingkah laku vandalisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan di Zon Labis, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Harun, Mohd. Harzazi (2008) Kaderi Zawiyah Curriculum's role in fostering inter group contacts among the multiracial students in a secondary school in Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Idris, Ali (2013) Implementation of technical and vocational education in Nigeria. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Jaafar, Abd. Ghani (2009) Hubungan antara motivasi guru dengan motivasi dan pencapaian akademik pelajar. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Johari @ Ismail, Ilawati (2012) Gaya dan ciri kepimpinan pengurus pertengahan Sekolah Menengah di Zon Bandar, daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kaderi, Zawiyah (2008) Curriculum's role in fostering inter group contacts among the multiracial students in a secondary school in Johor Bahru. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Kandasamy, Chandravathani (2008) An exploratory study on the elements which encourage form one students to write essays in English. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Low, Fee Ngoo (2009) Corak gaya kognitif dan tahap penguasaan konsep daya newtonian di kalangan pelajar tingkatan enam. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mat, Abd. Rahman (2005) Pembinaan dan keberkesanan perisian berbantukan komputer bagi penyelesaian masalah konsep MOL berdasarkan Model Konstruktivisme Saunders dan Hein. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education .

Mazalan, Mohd. Faizal (2012) Faktor yang berkaitan dengan pencapaian Matematik pelajar Melayu Sekolah Menengah Agama daerah Pontian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Md. Said, Hasdhatul Norasyikin (2012) Amalan nilai murni dalam kalangan pelajar tingkatan 4, di tiga buah Sekolah Kawalan, daerah Pasir Gudang, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamed Zabidi, Mohamed Azri (2011) Pola NAFS dan hubungannya dengan salah laku remaja di sebuah Sekolah Menegah Negeri Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohamed Zabidi, Mohamed Azri (2012) Pola NAFS dan hubungannya dengan salah laku remaja di sebuah Sekolah Menengah Negeri Melaka. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Safawi, Siti Nor Santi (2009) Gaya pembelajaran pelajar kursus kimpalan arka dan gas di Institut Latihan Perindustrian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Sukor, Hamizer (2006) An evaluation of the effectiveness of interactive multimedia to enhance divergent analytical thinking skills. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Yusof, Nilam Syahrina (2009) Kaedah penyelesaian masalah dalam pengajaran Matematik guru-guru sekolah menengah : pengetahuan, amalan dan kemahiran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohd. Yusof, Rozilah (2009) Amalan guru untuk memajukan diri menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Mohtar, Lilia Ellany (2012) Ciri-ciri kreativiti bakal guru Fizik dalam latihan amali fizik dan projek inovasi fizik. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ng, Sew Lai (2009) Proses berfikir dalam penyelesaian masalah persamaan linear di kalangan pelajar tingkatan empat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ngadiman, Afandi (1998) Analisis kandungan soalan-soalan sejarah bagi kertas model PMR : satu tinjauan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Omidinia, Siavash (2009) Development of ICT strategic plan for smart school in Iran (case study : Ministry of Education in Iran). Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computer Science and Information Systems.

Patchaippan, Kalaichalvi (2012) Pengurusan disiplin pelajar di sekolah menengah daerah Kulaijaya, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sahat @ Ashari, Abd Aziz (2008) Perlaksanaan pengajaran secara kontekstual dan keberkesanan strategi HIBRID C-C terhadap ciri-ciri kontekstual di Sekolah Menengah Teknik. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Samad, Mohamad Azid (2008) Amalan kepimpinan strategik Guru Besar : satu kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Pekan Nanas, Pontian, Johor. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Saud, Muhammad Sukri (2005) Computer technology competencies perceived as needed by vocational and technical teachers in Malaysia. PhD thesis, The Ohio State University, Faculty of Industrial/Technology Education.

Selamat, Asri (2007) Amalan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah menengah bestari Negeri Johor Darul Takzim. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Geoinformation Science And Engineering.

Shafee, Noorasmawati (2013) The influence of peer and self- assessments on oral presentation. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Shahadan, Sulaiman (2008) Kajian semula pengurusan kokurikulum sekolah menengah kebangsaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Computer Science and Information System.

Subari, Kamalularifin (2013) Keberkesanan penggunaan helaian kerja berasaskan pembelajaran inkuiri terbimbing dalam mata pelajaran pandawaian domestik. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sukelan, Suhailah (2010) Amalan pembelajaran berasaskan masalah bagi mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan di kalangan guru sekolah harian. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Sulaiman, Suryani (2012) The effectiveness of inductive and deductive approach in teaching adverbs of frequency among low achievers. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

W. Dagang, Wan Ismail (2009) Hubungan antara pelaksanaan ibadah solat dan kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik pelajar : satu kajian di dalam satu sekolah menengah di daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yacob, Norsurayahani (2012) Amalan membuat keputusan dalam kalangan pentadbir sekolah menengah. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yanti, Yanti (2010) Multimedia courseware for learning types of reading text based on storytelling. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Yunus, Anney Zaharazilah (2012) Tahap pengetahuan amalan pengurusan disiplin pelajar dalam kalangan guru disiplin di Sekolah Menengah Kebangsaan daerah Segamat. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Zainudin, Ili Zarifah (2012) Keberkesanan modul BEAMS meningkatkan pencapaian pelajar bagi matapelajaran Matematik Tambahan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

This list was generated on Sat May 28 14:02:21 2016 MYT.