Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Items where Division is "Education" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 55.

Abdul Ghafar, Mohamad Najib (2004) Dinamika sistem pendidikan tinggi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0341–5

Abdul Ghafar, Mohamad Najib (2004) Pembangunan organisasi di Malaysia: projek pendidikan. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0330–X

Abdul Majid, Fadzilah Adibah and Md. Salleh, Liza and Jusoh, Mazura and Borham, Abdul Jalil (2004) Educating Engineers: Contribution Of Muslim Women Educators In Universiti Teknologi Malaysia. In: Contribution of Muslim Women Engineering Educators of UTM to the Society, March 2004, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Ahmad, Roslee (2004) Mental illness in the globalization era and the roles of teacher as a facilitator. In: UUM, 2004, ICOSD 2004.

Ahmad, Roslee (2004) Model of island to rehabilitate drug addicts in Malaysia. In: The Legend Hotel, KL, 2004, International Conference On Management Education Excellence.

Ahmad, Roslee (2004) The ways to implement drug rehabilitation programme an island model in Malaysia. In: Eden Garden Hotel, JB, 2004, 15th APECA Conference and Workshops.

Ahmad, Ibrahim and Aris, Baharuddin and Harun, Jamalludin (2004) Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Proses Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Subjek Sains Komputer. In: Persidangan Antarabangsa Pertama UPSI-UPI, 9-10 August 2004, Hotel Renaissance, Kuala Lumpur. (Unpublished)

Ambrose, Marie Stella (2004) Pembinaan dan Penilaian Modul Pengajaran Kendiri (MPK) dalam mata pelajaran biologi menggunakan model teras-cabang: satu tinjauan di UTM, Skudai. In: Persidangan Kebangsaan Sains, Teknologi dan Masyarakat: Ke Arah Pembangunan yang Bersepadu, 2004, UM.

Buntat, Yahya (2004) Integrasi kemahiran "employability" dalam program pendidikan vokasional pertanian dan industri di Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Hamdan, Abdul Rahim (2004) Student study approach preferences and motivation in teacher training in Malaysia. PhD thesis, University of Surrey,Department of Educational Studies, School of Arts.

Harun, Jamalludin (2004) Merekabentuk pembelajaran berasakan masalah menerusi web bagi program pendidikan perguruan. In: Persidangan e-Pembelajaran Kebangsaan, 2004, Evergreen Laurel Beach Hotel Pulau Pinang.

Harun, Jamalludin (2004) Pembinaan dan penilaian keberkesanan sistem pembelajaran berasaskan masalah menerusi web bagi program perguruan. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Ibrahim, Halijah (2004) Assessment of motor abilities among Malaysian children. In: The University of Western Australia, 2004, n/a.

Ibrahim, Halijah (2004) Using the mccarron assessment of neuromuscular assessment with Malaysian adolescents. In: The University of Western Australia, 2004, n/a.

Jamaludin, Khairur Rijal (2004) Diploma Teknologi : Satu Lembaran Baru Bagi Latihan Ke Arah Menghasilkan Kor Jurutera. In: Conference On Engineering Education (CEE 2004), 14-15 December 2004, Kuala Lumpur.

Jasman, Hanafi (2004) Salah tanggapan: halangan kepada penguasaan konsep fizik. In: Persidangan Kebangsaan Sains, Teknologi dan Masyarakat: Ke Arah Pembangunan yang Bersepadu, 2004, UM.

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Hadist dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004, Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Penggunaan CD al-Quran dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. In: Kursus Pembangunan Pendidikan Melalui Pengajaran dan Pembelajaran Cd-Rom al-Quran dan Hadis 2004 , 17 September 2004 , Makmal Komputer, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Kinan, Norinah and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd. Ismail (2004) Tahap amalan tatacara kehidupan beradab Islam di kalangan mahasiswa Islam tahun empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. In: International Seminar on Islamic Thoughts , 7-9 December 2004, Bangunan Pentadbiran, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Submitted)

Jasmi, Kamarul Azmi and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani and Mustari, Mohd Ismail and Afgani @ Eusoff, Yendo (2004) Pembentukan Tatacara Kehidupan Beradab: Keperluan Asas Kanak-kanak Islam. In: Simposium Kebangsaan Kanak-kanak Menurut Perspektif Islam, 21-22 Julai 2004, Pulau Pinang. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Mohammad, Azhar and Mohamed , Ahmad Kilani (2004) Asas Kebahagiaan Rumahtangga Mengikut Paradigma al-Nawawi. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 29 September 2004 , Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mustari, Mohd. Ismail and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Jenayah sumbang mahram: perkembangan dan faktor-faktor penyebarannya. In: Seminar Kebangsaan Ketiga Psikologi dan Masyarakat 2004, 04-05. Oktober 2004, Pusat Latihan KWSP (ESSET), Bangi, Selangor.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Md Saleh @ Masrom, Siti Fauziyani (2004) Pengaruh pemikiran al-Nawawi dalam metodologi pendidikan dan pendakwahan terhadap guru-guru Takmir di Negeri Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid 2004, 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

Jasmi, Kamarul Azmi and Mustari, Mohd. Ismail and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Pendidikan Akhlak kepada Allah S.W.T.: Nadi Penggerak Pembangunan Peradaban Insan. In: Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004), 4-6 September 2004, Hotel City Bayview Langkawi.

Jonid, Muslim (2004) Hubungan keluarga ke atas prestasi akademik pelajar: kajian kes-keluarga Melayu. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan, 2004, UM.

Kamaruddin, Meor Ibrahim and Abu Bakar, Zainudin and Surif, Johari (2004) Relationship between cognitive styles,levels of cognitive thinking and chemistry achievement among form four science students. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Lim , Yak Hong (2004) Pembentukan kerangka isi kandungan kurikulum untuk penyelia pendidikan di Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia. PhD thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Lu, Xiupeng (2004) Implementation of e-readers in a high sechool level English classroom. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Megat Zakaria, Megat Aman Zahiri (2004) Pembangunan sistem maklumat pengurusan latihan mengajar fakulti pendidikan, UTM. In: The 4th Asian Symposium on Educational Management & Leadership, 2004, UUM.

Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Pemahaman mengenai perkembangan fizikal dan mental serta keperluan kepada pemantapan spiritual di kalangan remaja. In: Seminar Kebangsaan Ke-3 Psikologi dan Masyarakat Bertemakan Gejala Sosial dalam Masyarakat, 2004, n/a.

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Etika Islam terhadap peranan institusi keluarga dalam pendidikan kerjaya anak-anak. In: Seminar Pembangunan Kerjaya Abad 21 , 29 September 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Muhammad, Azhar and Jasmi, Kamarul Azmi (2004) Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Isteri di Kalangan Orang-orang Melayu. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Mustari, Mohd Ismail and Ya'akob, Robiah and Chik, Syarifah @ Noriana and Jasmi, Kamarul Azmi and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Permasalahan Ibu Tunggal dalam Melaksanakan Tanggungjawab Pendidikan Anak-anak: Satu Kajian Kawasan Sura, Dungun, Terenggannu. In: Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004, 2004, Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya. (Unpublished)

Nordin, Mohd. Safarin (2004) Kemahiran generik : kepentingannya dalam memenuhi keperluan majikan masa kini. In: National Conference on Graduate Research in Education, 2004, n/a.

Nordin, Mohd. Safarin (2004) Kemahiran generik-kepentingannya dalam memenuhi keperluan majikan masa kini. In: National Conference On Graduates Research In Education, 2004, Hotel Residence, UNITEN.

Nordin, Aziz and Husin, Hassan and Jonid, Muslim (2004) Scientific language and its implication on science learning among schools students which undergo english medium of instruction. Project Report. Universiti Teknologi Malaysia. (Unpublished)

Sani, Salfarina (2004) Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran Kendiri Daya dan Gerakan Bagi Mata Pelajar Fizik KBsm Tingkatan Empat Merentas. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia .

Sulaiman, Esah (2004) Pengenalan pedagogi. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0353–9

Suratman, Azmi Shah and Jasmi, Kamarul Azmi and Muhammad, Azhar and Mohamed, Ahmad Kilani (2004) Sumbangan Guru Takmir dalam pembangunan dan pendidikan masyarakat Islam di Johor. In: Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid , 25-27 September 2004, Asiania Resort, Langkawi.

Surif, Johari (2004) Pembinaan dan keberkesanan perisian prototaip berasaskan model generatif-metakognitif bagi konsep asas jirim dalam fenomena fizikal. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Syed Yahya, Syed Mohd Asri and Md. Ninggal, Mohd. Tajudin (2004) Merekabentuk dan Membangunkan Perisian Alat Ukur Pengujian Psikologi Berasaskan Teknologi Perkhidmatan web: Kajian Fasa Pengujian dan Fasa Implementasi Pembangunan E-Kaunseling. (peringkat II). Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished)

Tuan Mahmood, Tuan Baharom and Tapsir, Siti Hamisah and Jusoh, Iberahin and Asri Ibrahim, Kamarul and Abdullah, Morina (2004) Program Kerjasama: Peluang Mengikuti Program Diploma UTMDi IPTS. In: Conference On Engineering Education (CEE 2004), 14-15 December 2004, Kuala Lumpur.

Vicziany, Marika and Puteh, Marlia (2004) Vision 2020, the Multimedia Super Corridor and Malaysian Universities. Asia Examined: Proceedings of the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia . pp. 1-21.

Wan Bakar, Wan Norliza (2004) Kajian perbezaan persepsi dan strategi penyelesaian masalah pakar dan novis bagi topik penggunaan kalkulus dalam matematik perniagaan. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

Wan Zakaria, Wan Zarina (2004) Faktor keresahan terhadap penguasaan bahasa di kalangan guru pelatih. In: Seminar Kebangsaan Pendidikan Guru 2006, 2004, Ipoh, Perak.

Yahaya, Azizi (2004) Bullying. unspecified . (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2004) Enhancing intrinsic motivation and parenting to help underachieving students to perform well in school. unspecified . pp. 1-10. (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2004) Self Concepts and Motivation To Learn Among Students. unspecified . pp. 1-17. (Unpublished)

Yahaya, Azizi (2004) Total Reflection of Self Concept. unspecified . pp. 1-13. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Damiri, Noraizah and Abdul, Amir Hamzah (2004) Ciri-Ciri Personaliti Dalam Pemilihan kerjaya Pelajar,Gaya Pembelajaran Pelajar Dan hubungannya Dengan Pencapaian Akademik. In: Seminar antarabangsa Nilai Dalam komuniti Pasca modenisme (SIVIC 2004) , 4-6 Sept. 2004, Hotel City Bayview, Langkawi Kedah. (Unpublished)

Yahaya, Azizi and Latif, Jaafar Sidek (2004) Bab 3: Pembentukan Konsep Kendiri. In: Membentuk Identiti Remaja. PTS Publication. ISBN 983-192-759-1

Yahaya, Azizi (2004) Pengupayaan dalam pengurusan sekolah : satu tijauan di kalangan pengurs pertengahan di kalangan pengurs pertengahan di sekolah menengah di bandar johor Bahru. In: Seminar Pengurusan dan Kepimpinan ke 12, 2004, IAB.

Yahaya, Azizi (2004) Tingkat laku kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan tekanan kerja dan keberkesanan organisasi di beberapa buah sekolah terpilih di Negeri Sembilan. In: Seminar Pengurusan dan Kepimpinan ke 12, 2004, IAB.

Yahaya, Azizi and Boon, Yusof and Ramli, Jamaludin and Latif, Jaafar Sidek and Yahaya, Fawziah and Abdul, Amir Hamzah (2004) Psikologi sosial. Penerbit UTM, Skudai, Johor Bahru. ISBN 983–52–0344–X

Zainol Abidin, Husna and Md Din, Norashidah and Fisal, Norsheila (2004) Provisioning qos using diffserv with hierarchical scheduling. In: Tencon 2004: 2004 IEEE Region 10 Conference: Proceedings: Analog and Digital Techniques in Electrical Engineering. TENCON-IEEE Region 10 Conference Proceedings, A-D . IEEE, USA, pp. 597-600. ISBN 0-7803-8560-8

This list was generated on Fri May 27 04:30:14 2016 MYT.