Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Pengupayaan Dalam Pengurusan Sekolah: Satu Tinjauan Di kalangan Pengurus Pertengahan DiKalangan Pengurus Pertengahan Di Sekolah Menengah Di bandar Johor Baharu

Yahaya, Azizi and Abd Rahman, Mohd Anuar and Afaud, Hamdan Zainal Pengupayaan Dalam Pengurusan Sekolah: Satu Tinjauan Di kalangan Pengurus Pertengahan DiKalangan Pengurus Pertengahan Di Sekolah Menengah Di bandar Johor Baharu. In: Seminar Pengurusan dan Kepimpinan ke 12 6-9 Dis. 2004 IAB. (Unpublished)

[img] PDF (Full Text)
103kB

Abstract

ABSTRAK : Kajian diskriptif ini bertujuan untuk meninjau tahap amalan pengupayaanpengurus pertengahan di sekolah menengah di bandar Johor Bahru dalam aspektanggungjawab, membuat keputusan, penetapan matlamat dan penyelesalan masalah,Kajian ini juga melihat perbezaan tahap penglibatan pengurus pertengahan dalam amalanpengupayaan berdasarkan kedudukan jawatan, jantina dan pandangannya terhadap amalan pengupayaan. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang pengurus pertengahan daritiga buah sekolah menengah di bandar Johor Bahru. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Hasil kajian rintis yang dijalankan memberi nilal alfaCronbach 0.9368. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan ‘Statistical Packages For Social Sciences’ (SPSS ) dan dapatan dilaporkan dalam bentuk deskriptif( peratusan danmm) dan inferensi (ujian-t). Hasil kajian menunjukkan bahawa pengurus pertengahanterlibat pada tahap yang tinggi dalam aspek tanggungjawab dan penetapan matlamat. Manakala dalam aspek membuat keputusan dan penyelesaian masalah berada di tahapsederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap penglibatan dalam amalan pengupayaan berdasarkan kedudukan jawatan dan juga jantina. Dari segipandangan pula, pengurus pertengahan mempunyai pandangan yang positifterhadapamalan pengupayaan di sekolah. Dicadangkan agar amalan pengupayaan ini dipertingkatkan lagi melalui latihan dan bimbingan kepada pengurus pertengahan.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:Pengupayaan, pengurus pertengahan,tanggungjawab, membuat keputusan, penetapan matlamat dan penyelesalan masalah,
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:2261
Deposited By: Assoc. Prof Dr Azizi Yahaya
Deposited On:05 Apr 2007 10:23
Last Modified:01 Jun 2010 03:02

Repository Staff Only: item control page