Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Hubungan tahap kecerdasan emosi dengan tahap kepuasan kerja dan tahap komitmen kerja di kalangan guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di bandaraya Kuching, Sarawak

Fletcher, Florence (2007) Hubungan tahap kecerdasan emosi dengan tahap kepuasan kerja dan tahap komitmen kerja di kalangan guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di bandaraya Kuching, Sarawak. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Education.

[img]
Preview
PDF
587kB

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti hubungan kecerdasan emosi (Intrapersonal dan Interpersonal) dengan tahap kepuasan kerja dan tahap komitmen kerja di kalangan guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di Bandaraya Kuching, Sarawak. Pemilihan sampel secara rawak mudah telah dilakukan dan seramai 40 orang guru telah dipilih sebagai responden. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen untuk mendapatkan data dan seterusnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferens dengan bantuan Statistical Packages For Social Sciences (SPPP versi 11.00 untuk windows). Soal selidik yang dibentuk mengandungi item yang mengukur tahap kecerdasan emosi (soal selidik yang telah diubahsuai daripada Inventori Kompetensi Emosi oleh Goleman pada tahun 1998), soal selidik yang mengukur tahap kepuasan kerja dibina oleh Brayfield dan Rothe pada tahun 1951 dan soal selidik yang mengukur tahap komitmen kerja yang telah dibina oleh Shafiq A. Alri dan Syed W. Ahmad pada tahun 1987. Teknik statistik pemeratusan, kekerapan, min skor dan sisihan piawai digunakan bagi mengukur tahap kecerdasan emosi, tahap kepuasan kerja, manakala ujian-t, Anova dan korelasi Spearman digunakan bagi menjawab hipotesis-hipotesis kajian. Dapatan analisis deskriptif menunjukkan bahawa tahap kecerdasan emosi responden, tahap kepuasan kerja dan tahap komitmen kerja responden adalah di tahap yang sederhana. Manakala, analisis insferensi mendapati terdapat perbezaan signifikan di antara tahap kecerdasan emosi dengan tahap kepuasan kerja dan komitmen kerja. Selain itu, tahap kecerdasan emosi didapati berbeza mengikut jantina dan taraf perkahwinan. Dapatan juga menunjukkan tidak wujud perbezaan tahap kecerdasan emosi dari segi faktor umur, bangsa dan tahap pendidikan. Implikasi dan cadangan hasil daripada dapatan kajian dibincangkan pada akhir bahagian penulisan.

Item Type:Thesis (Masters)
Additional Information:Thesis (Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Kimia) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007; Supervisor : Assoc. Prof. Syed Mohd Shafeq Bin Syed Mansor Al Habshi
Uncontrolled Keywords:counseling, SPSS, T-Test
Subjects:L Education > L Education (General)
Divisions:Education
ID Code:6403
Deposited By: Narimah Nawil
Deposited On:22 Sep 2008 01:43
Last Modified:27 Sep 2018 04:01

Repository Staff Only: item control page