Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Pengenalan kepada undang-undang tanah

Ab. Rahim, Razani (2002) Pengenalan kepada undang-undang tanah. Documentation. Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi, Fakulti Kejuruteraan Dan Sains Geoinformasi.

[img] PDF
527kB

Abstract

Buku ini mengandungi beberapa bab iaitu kandungan, prakata, singkatan, senarai statut, senarai kes, sejarah undang-undang tanah di Semenanjung Malaysia, sistem pemegangan tanah di Tanah Melayu sebelum kedatangan Inggeris J, sistem pemegangan tanah selepas kedatangan Inggeris, soalan latihan, sistem torrens, pengenalan, prinsip cermin, prinsiptabir, ciri-ciri kanun tanah negara 1965, soalan latihan, peruntukan-peruntukan perlembagaan berkenaao dengan tanah, soalan latihan, konsep tanah dan lekapan, maksud tanah, lekapan, kaedah penentuan lekapan, ujian darjah aneksasi, uj ian tujuan aneksasi, pengalihan lekapan, soalan latihan, rak-hak pemunya tanah, pengenalan, seksyen 44(1 )(a) hak penggunaan dan penikmatan eksklusif ke atas ruang, udara dan tanah di bawah tanah, seksyen 44( i )(b) hak pergantungan atas tanah, seksyen 44( 1 )(c) hak keluar masuk ke tepi pantai, sungai atau tempat awam, soalan latihan, hak dan kuasa pihak berkuasa negeri, kuasa pelupusan, peiupusan secara pemberimilikan, pelupusan selain daripada pemberimilikan, pelupusan tanah bawah tanah, konsep tanah bawah tanah, definisi, kuasa pbn, jenis-jenis pelupusan tanah bawah tanah, kegunaan-kegunaan tanah bawah tanah, spesifikasi hak-hak berhubung dengan tanah bawah tanah selepas pemberimilikan, permohonan di bawah bahagian lima (a), soalan latihan, perancangan penggunaan tanah di bawah kanun tanah negara 1965, penjenisan tanah, pengkelasan penggunaan tanah, syarat-syarat kegunaan tanah yang terpakai kepada tanah yang diberimilik seiepas kanun tanah negara berkuatkuasa, syarat-syarat kegunaan tanah yang terpakai kepada tanah yang diberimilik sebelum kanun tanah negara berkuatkuasa, pengubahan syarat-syarat, sekatan kepentingan dan jenis penggunaan tanah, perlanggaran syarat-syarat berkenaan dengan hakmilik: penyitaan oleh pihak berkuasa negeri, soalan latihan, pecah sempadan, pecah bahagian, penyatuan dan penyerahanbalik dan pemberimilikan semula tanah, pecah sempadan, pecah bahagian tanah, penyatuan tanah, penyerahanbalik dan pemberimilikan semula tanah, soalan latihan, urusniaga-urusniaga di bawah kanun tanah negara, definisi urusniaga, suratcara urusniaga, pendaftaran urusniaga, kesan-kesan pendaftaran urusniaga, hakmilik yang tidak boleh disangkal, pengecualian kepada hakmilik/kepentingan yang tidak boleh disangkal, urusniaga pindahmilik, apa yang boleh dipindahmilik, formaliti, kesan pindahmilik, peranan stakeholder dalam urusniaga pindahmilik, urusniaga pajakan dan sewaan, maksud pajakan dan sewaan, ciri-ciri pajakan dan sewaan, kuasa memberi pajakan/pajakan kecil/sewaan, formaliti.

Item Type:Monograph (Documentation)
Subjects:T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions:Geoinformation Science And Engineering
ID Code:4469
Deposited By: Tajul Ariffin Musa
Deposited On:05 Nov 2007 03:06
Last Modified:24 Aug 2017 05:03

Repository Staff Only: item control page