Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository

Perbezaan antara pengetahuan dan amalan konsep KBSM di kalangan guru

A. Ghafar, Mohd. Najib (2007) Perbezaan antara pengetahuan dan amalan konsep KBSM di kalangan guru. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 12 . pp. 99-118. ISSN 1394-1801

[img]
Preview
PDF - Published Version
2MB

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk meninj autahap pengesabuan dan tahap pengamalan konsep Kurikulum Bersepadu Sekolah Mcnengah (KBSM) di kalangan guru-guru di negeri Johor. Seramai 504 orang gUl"u danpada 10 bnah sekolch yang memngkumi 9 buah daeran di negeri Joho r adalah responden kajian, lnstrumen kajian mengukur tatrappengetahuan guru terdiri daripada 54 item soalan yang merangkumi Bahasa Melayu merentasi kurikulum, penerapan nilai-nilai murm dalam pengajaran dan pemb elajaron dan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekalan Menengah Tahap pengamalan pula terdiri daripada 39 item. Pemboiehubah moaeras adalah umur, jantina (lelaki atau perempuan}, kategon guru (guru siswazati atau bukan siswazah], pengalaman mengajar (bawah 5 tahun, 6-10 tahun.Ll tahtm ke alas) dan j awatan yang disandang. Analisis statistik:yang digunakan ialali ujian 'r ' dan «nalisis Varian Sehala (ANOVA). Kepsuusan menunjukkan guru-gum mempunyai tahap pengetonuan yang baik terhadap Bahasa Melayu merentasi kurikulum, peneropan nilai-nilai mumi dalam pengajaran dan pembelajaran dan penggl/naan toedah pengajaran dan pemhetojaran KBSM. Tahap pengamalan guru terhadap Bahasa Melayu merentasi kurikulum, peneropon ndai-niiai murni dalam pengajaran dan pembetajaron dan penggunaan kaedah pengajaran dan pembetajaran KBSM berada pada lahap sederhano. Kajian ini juga mendapati faktar-fakiar jantina, 11111111', lempoh perkhidnuuan dan jawatan yang disandang menunjukkan kesan yang signi fikan ke alas pengetahuan guru terhadap KBSM. Fakior-fauar jcntina dan umur sahaja menunjnkkan kesan yang signifikan ke OIaspengamatan gu ru ,

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), guru-guru, Bahasa Melayu, Johor
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions:Education
ID Code:10454
Deposited By: Zalinda Shuratman
Deposited On:05 Oct 2010 01:40
Last Modified:01 Nov 2017 04:17

Repository Staff Only: item control page